Privacyverklaring

1. Algemeen

Be-Mark hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. test

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Be-Mark houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring. 
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zich situeren buiten de normale activiteiten van Be-Mark. 
 • Passende technische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en waarbij de andere partij bevestigt deze gegevens alleen voor de opgevraagde doeleinden worden aangewend.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.


Als Be-Mark, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 


Be-Mark BVBA

Paterswegel 24

8790 WAREGEM

tel: 056/495495

info@be-mark.be

BE 0719 689 619


Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere bezoekers die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten en/of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Be-Mark verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van administratie en dienstverlening aan de gebruiker
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
 • Promotie, PR en communicatie waaronder: het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van foto’s (gerechtvaardigd belang), het beheren van sociale media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming), het beheren van de site (gerechtvaardigd belang).

3. Welke gegevens verwerken we?

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden

4. Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting).
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,...).
 • het verzorgen van de (financiële) administratie 
 • het aanbieden en verbeteren van bepaalde producten binnen onze sector

We geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden). 
We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

5. Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Partners waarmee we in samenwerking onze diensten/producten verlenen.

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.  
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor toestemming geeft. 
Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 
Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

7. Bewaartermijn

Be-Mark bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Be-Mark  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk is en/of wettelijk toegelaten.

8. Beveiliging van gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 
U hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. 
U hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. 
Tevens kan u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring of via het adres van de maatschappelijke zetel, kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

11. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Be-Mark kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De eerste uitgave gebeurde op 13/06/2019