Algemene verkoops- en facturatievoorwaarden.


Artikel 1. Door het overmaken van een bestelling erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en zal deze naderhand in geen geval kunnen betwisten.

Artikel 2. Al onze prijzen en prijsoffertes zijn vrijblijvend en worden zonder enige verbintenis verstrekt

Artikel 3. Wanneer de opdrachtgever - koper een model of kopij overmaakt, met het verzoek hiervan een ontwerp te leveren, en hij ter gelegenheid van de overmaking geen uitdrukkelijk en schriftelijk voorbehoud maakt, neemt hij de verbintenis op zich ons de bestelling toe te vertrouwen.

Artikel 4. Door goedkeuring van de drukproef ontslaat de opdrachtgever - koper Be-Mark BVBA van haar aansprakelijkheid voor de, na de uitvoering van het werk, vastgestelde fouten.  Daar het ons onmogelijk is de werkelijke commerciĆ«le fabrieksmerken die ons besteld werden te controleren wijzen we alle verantwoordelijkheid in geval van namaak of proces af. 

Artikel 5. Be-Mark BVBA is niet aansprakelijk ingeval mondelinge verbeteringen niet schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 6. In geval van annulering van de bestelling, verbindt de opdrachtgever - koper zich ertoe een schadevergoeding te betalen ten belope van 10% van de waarde van de bestelling met een minimum van 50.00 euro.

Artikel 7. Leveringen worden slechts ten titel verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering om welke reden dan ook, geeft geen recht op schadeloosstelling noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. De levering alsook de bewaring van de goederen, in afwachting van de levering, geschiedt steeds op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever -koper en op diens kosten. Wij bepalen het materiaal dat past voor de verpakking en tevens de wijze van verzending. Verzekering is mogelijk op aanvraag van de opdrachtgever - koper en ten zijne laste. 

Artikel 9. Elke klacht omtrent de levering dient, om geldig te zijn, te gebeuren binnen de acht dagen na levering van de goederen of na de eerste aanbieding ervan bij middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst. Elke gedeeltelijke benutting van de goederen heeft aanvaarding van het geheel tot gevolg. 

Artikel 10. Terugzending van geweigerde goederen mag enkel geschieden met een voorafgaandelijk akkoord. het terugzenden van geweigerde goederen gebeurt op risico van de klant. Deze terugzending gebeurt franco ons adres.

Artikel 11. Alle facturen zijn constant betaalbaar te Waregem, zonder korting, te rekenen vanaf de factuurdatum. Door betaling met cheques of met wissels kan hiervan niet worden afgeweken. De betaling mag niet afhankelijk gesteld worden van bijzondere omstandigheden, van de goede uitvoering van de in rekening gebrachte of ander goederen of diensten, of van om het even welke andere reden. Betwisting omtrent de factuur kunnen de schuldenaar nooit van betaling ontslaan en geven slechts aanleiding tot teruggave  na voorafgaandelijke betalingen van onze rekeningen. 

Artikel 12. Het toezenden van de factuur moet gezien worden als geldige aanmaning om het verschuldigde bedrag te betalen. In geval van niet-betaling van onze facturen wordt van rechtswege en zonder dat een nieuwe ingebrekestelling vereist is een nalatigheidsintrest van 1,5% aangerekend per maand. Bovendien zal dit bedrag van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling verhoogd worden met een schadevergoeding van 20% met een minimum van 100.00 euro.

Artikel 13. Indien niet betaling van de factuur ertoe brengt gerechtelijke vervolging in te stellen, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever - koper.

Artikel 14. Goederen blijven onze eigendom zolang ze door de opdrachtgever - koper niet betaald zijn, zelfs als deze zouden zijn overgedragen aan een derde persoon. 

Artikel 15. Indien een opdrachtgever - koper een factuur niet op haar vervaldag betaalt, heeft Be-Mark het recht alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen, onafgezien van de toegestane betalingstermijnen en kunnen verdere leveringen onderbroken worden zonder voorafgaandelijke verwittiging. 

Artikel 16. Klachten betreffende een factuur moeten steeds schriftelijk gebeuren per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen na factuurdatum. 

Artikel 17. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Enkel Het Belgische recht is toepasselijk.

Artikel 18. De verkoper houdt zich het recht voor de huidige algemene verkoops-  en facturatievoorwaarden, zonder voorafgaandelijke verwittiging , ten allen tijde te wijzigen.